۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای راهبری</span>شورای راهبری
ترکیب اعضای شورا
عناوین فعالیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 98</span>سال 98
صورتجلسه هفدهم
صورتجلسه هجدهم
صورتجلسه نوزدهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 99</span>سال 99
صورتجلسه بیستم
صورتجلسه بیست و یکم
صورتجلسه بیست و دوم
صورتجلسه بیست و سوم
صورتجلسه بیست و چهارم
صورتجلسه بیست و پنجم
صورتجلسه بیست وششم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ها</span>كميته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته آموزشي و فرهنگي</span>كميته آموزشي و فرهنگي
ترکیب اعضای کمیته
عناوین فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی
اقدامات کمیته آموزشی فرهنگی
اقدامات گروههای دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته پژوهش و ترويج</span>كميته پژوهش و ترويج
ترکیب اعضای کمیته
عناوین فعالیت های کمیته پژوهش و ترویج
اقدامات کمیته پژوهش و ترویج
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته اصلاح الگوي مصرف</span>كميته اصلاح الگوي مصرف
ترکیب اعضای کمیته
عناوین فعالیت های کمیته اصلاح الگوی مصرف
اقدامات کمیته اصلاح الگوی مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته فضاي سبز</span>كميته فضاي سبز
ترکیب اعضای کمیته
عناوین فعالیت های کمیته فضای سبز
اقدامات کمیته فضای سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته دانشجویی</span>کمیته دانشجویی
ترکیب اعضای کمیته
عناوین فعالیت های کمیته دانشجویی
اقدامات کمیته دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته انرژی</span>کمیته انرژی
ترکیب اعضای کمیته انرژی
عناوین فعالیت های کمیته انرژی
اقدامات کمیته انرژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه های فناورانه </span>سامانه های فناورانه
سامانه های فناورانه حافظ محیط زیست فعال در معاونت پژوهشی
سامانه های فناورانه حافظ محیط زیست فعال در معاونت دانشجویی
سامانه های فناورانه حافظ محیط زیست فعال در مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
سامانه های فناورانه حافظ محیط زیست فعال در مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات</span>اقدامات
1398
1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رابط سبز</span>رابط سبز
لیست رابطین
مسئولیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان</span>دانش آموختگان
دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانش آموخته علاقمند به محیط زیست
توانمندی های دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانش آموخته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه نامه ها</span>شيوه نامه ها
دستورالعمل مديريت سبز
دستورالعمل کمیته پژوهش
دستورالعمل کمیته دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشارکت</span>مشارکت
ارسال طرح
عضویت داوطلبانهدانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
 green[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.