۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
" پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط در صنعت بانکداری " / زهرا تقوی
ارسال شده در تاریخ 1399/04/22
ساعت 09:46
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت فناوری اطلاعات
تاریخ دفاع : شهریور 97
چکیده : مبحث فناوری اطلاعات سبز در حال حاضر به دلیل گسترش روزافزون فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد زندگی انسان یکی از مهمترین مباحث روز دنیا می باشد و در کشور ما نیز با افزایش هزینه های مصرف انرژی پس از هدفمند کردن یارانه ها، نیاز دو چندانی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه محسوس می باشد. ضرورت اهمیت فناوری اطلاعات سبز برای سازمان ها نیز از آن جهت می باشد که به واسطه آن بتوانند از فناوری های اطلاعاتی جدید با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بهره برداری کنند. فناوری اطلاعات سبز سعی دارد با مطالعات و فعالیت هایی در زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر زبان¬های فناوری اطلاعات گام موثری بردارد.هدف از انجام این پژوهش تعیین پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از زمینه های تأثیرگذار تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی در صنعت بانکداری کشور است. به دلیل استفاده زیاد بانک ها و سایر موسسات مالی از صنعت فناوری اطلاعات، تمرکز این مطالعه نیز بر روی صنعت بانکداری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران سطح ستادی بانک های کشور تشکیل می-دهند که تعداد 150 نفر از آن ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با به کارگیری روش اعتبار محتوا و سازه و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها توسط نرم افزارهای آماری اس پی اس اس، لیزرل و به روش مدل معادلات ساختاری انجام شد.چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط سه زمینه تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی را در بر می گیرد. زمینه تکنولوژیکی شامل مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی و زمینه سازمانی شامل کیفیت منابع انسانی، حمایت مدیریت ارشد و همچنین زمینه محیطی شامل ویژگی های صنعت و حمایت قانونی می باشد. نتایج حاصل تایید تمام فرضیه های پژوهش موجود در مدل مفهومی را نشان داده است، بدین معنی که تمام متغیرها بجز پیچیدگی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر مثبت دارند و پیچیدگی تأثیر منفی دارد. به عبارت دیگر بین پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط در صنعت بانکداری کشور رابطه مثبت وجود دارد.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات سبز، پذیرش فناوری اطلاعات سبز، چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط، صنعت بانکداری
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ن‍س‍ب‌، م‍ن‍ی‍ژه‌،استاد راهنما
نیاکان لاهیجی، نازیلا - استاد راهنما
دانشگاه الزهرا . دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
ارسال کننده:
تعداد بازدید:386
تصاویر مرتبط:


  برچسب ها
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  فیلم مرتبط
  صوت
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  آدرس پست الکترونیکی شما
  شماره تلفن
  توضیحات
  خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  دانشگاه الزهرا
  تهران،خیابان ده ونک ، مدیریت سبز دانشگاه الزهرا(س) کدپستی: 1993893973 
  تلفن: 982185692787+ فاکس: 982188041462+
   green[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.